Všeobecné obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov:

Dodávateľ služby

spoločnosť Bit.Size spol. s r.o., so sídlom Žilinská 1, 811 05 Bratislava, IČO: 52 180 395, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 134666/B, DIČ: 2120924872, adresa elektronickej pošty: support@bitsize.eu, telefónne číslo: +421 910 124 802.

Záujemca

fyzická alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby dodávateľa a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s dodávateľom, pričom ešte neodoslala kompletne vyplnenú objednávku.

Príjemca alebo Príjemca služby

A. fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby na iný účel ako na podnikanie alebo na iný účel ako výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala kompletne vyplnenú objednávku.

B. fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby na účely podnikania a/alebo na výkon svojho povolania či zamestnania, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala kompletne vyplnenú objednávku.

Ceny:

Platobné podmienky:

Dodacie podmienky:

Storno objednávky:

Náhrada škody:

Reklamácie:

Záverečné ustanovenia:

Právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú ustanoveniami zák. c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva je uzavretá ako nepomenovaná zmluva podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, pričom v súlade s ustanoveniami § 263 Obchodného zákonníka v prípade kolízie dispozitívnych ustanovení Obchodného zákonníka s ustanoveniami tejto Zmluvy majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy a týchto VOP. Pre právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy a VOP platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, ak by bol príjemca cudzincom, alebo ak by sa Služby poskytovali na územie iného štátu.

Dodávateľ je oprávnený jednostranne tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok. Dodávateľ oznamuje zmenu VOP na svojej webovej stránke, pričom zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie o zmene VOP sa považuje za doručené príjemcovi pätnástym dňom odo dňa zverejnenia nových VOP na webovej stránke dodávateľa.

Obe zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy a týchto VOP sú im jasné, určité a zrozumitelné a zaväzujú sa ich plniť. VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Všetky zmluvy, ako aj iné dohody, ktorých predmetom je poskytovanie služieb zo strany dodávateľa, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou týchto VOP a spravovali sa doterajšími podmienkami, sa od dátumu platnosti a účinnosti týchto VOP riadia týmito VOP a považujú sa za zmluvu podľa týchto VOP.

Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pre znením VOP vyhotoveným v akomkoľvek inom jazyku.

Príjemca odoslaním kompletne vyplnenej objednávky týmto potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

 

Späť na hlavnú stránku

 

   
Všeobecné obchodné podmienky GDPR Kontakt
   

 


Peter Olah 2019