Zásady spracovania osobných údajov:

 

Upozorňujeme, že nižšie uvedené informácie majú informatívny charakter a nenahradzujú služby poskytované advokátnymi kanceláriami alebo spoločnosťami zaoberajúcimi sa problematikou GDPR.

Poskytovateľ služby Bit.Size s.r.o. so sídlom Žilinská 1, Bratislava:

 

I. Definície

Osobné údaje

Osobnými údajmi sú vo všeobecnosti všetky údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Najčastejšími osobnými údajmi sú meno, priezvisko a adresa.

Záujemca

fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov alebo právnická osoba, ktorá má záujem využiť služby Poskytovateľa a vstúpiť do záväzkovo-právneho vzťahu s Poskytovateľom, pričom ešte neodoslala Kompletne vyplnenú objednávku.

Príjemca alebo Príjemca služby

fyzická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, využívajúca Služby, ktorá prostredníctvom on-line rozhrania odoslala Kompletne vyplnenú objednávku.

Zákon

Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení.

II. Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov zadných v objednávke je plnenie zmluvy.

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov Príjemcu služby zadaných v objednávke je teda § 13, ods. 1, písm. b) zákona podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

IV. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Poskytovateľ spracúva na účely plnenia zmluvy tieto osobné údaje: meno, priezvisko,email, adresa, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH.

V. Doba uchovávania osobných údajov

1. Doba uchovávania osobných údajov je doba, po ktorú trvá zmluvný vzťah.

2. Pokiaľ osobitné všeobecne záväzné predpisy (napr. daňové alebo účtovné) vyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov, v takom prípade ich Poskytovateľ uchováva po dobu, ktorú vyžadujú tieto osobitné všeobecne záväzné predpisy.

VI. Záver

Ak má príjemca služby akékoľvek otázky ohľadne ochrany osobných údajov, je možné obrátiť sa na prevádzkovateľa  prostredníctvom emailu: info@bitsize.eu. Zakliknutím príslušného políčka Záujemca a/alebo Príjemca prehlasuje, že sa s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov oboznámil a porozumel im.

 

Späť na hlavnú stránku

 

    
Všeobecné obchodné podmienky GDPR Kontakt
   

 


Peter Olah 2019